Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

Prima pagină  »  Resurse  »  Obținerea statutului ÎS/ÎSI
Pașii de obținere a statutului ÎS/ÎSI

 

Material de suport (descarcă) utilizat în cadrul sesiunii de informare "Obținerea statutului de întreprindere socială: aspecte legale și practice", organizată online la data de 23 septembrie 2021 în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”.

 

Care este diferența dintre o întreprindere clasică și una socială?

Orice afacere clasică are scopul de a obține profit și de a contribui la dezvoltarea economiei naționale. O afacere socială pe lângă obiectivele economice, își orientează activitatea și spre bunăstarea comunității prin realizarea obiectivelor sociale:

 1. crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei;
 2. protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale familiilor lor în scopul incluziunii sociale a acestora;
 3. promovarea posibilităţilor de încadrare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei prin realizarea serviciilor de intermediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de orientare şi formare profesională, de consultanţă şi asistenţă la iniţierea unei activităţi de întreprinzător;
 4. realizarea activităţilor care să contribuie la implementarea politicilor publice de dezvoltare regională, inclusiv reducerea dezechilibrelor dintre nivelurile de dezvoltare social-economică în regiuni şi în interiorul lor, consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale, orientată spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare;
 5. prestarea şi dezvoltarea serviciilor sociale, precum şi spre asigurarea sustenabilităţii financiare în vederea dezvoltării şi extinderii serviciilor sociale;
 6. promovarea activităţilor de protecţie a mediului;
 7. gestionarea deşeurilor în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, precum și în scopul prevenirii poluării mediului;
 8. promovarea activităţilor de protecţie a patrimoniului naţional;
 9. realizarea activităţilor de turism şi sport în scopul recreerii şi al socializării;
 10. realizarea activităţilor extraşcolare;
 11. realizarea activităţilor din domeniile educaţiei, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei şi asistenţei sociale, a celor ce țin de creşterea bunăstării și dezvoltarea comunitară, dacă aceste activităţi sînt îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice şi sociale şi creşterea incluziunii sociale.

Un potențial antreprenor poate alege orice gen de activitate economică, care să corespundă inițiativei sale de afaceri și capacităților financiare. Pentru a determina tipul activităților economice ce intenționează un antreprenor să le desfășoare urmează a fi consultat Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2).

O întreprindere socială NU VA PUTEA avea o activitate economică ce ține de:

 • Cultivarea tutunului;
 • Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare de tutun;
 • Extracția cărbunelui și a petrolului brut;
 • Producția gazelor, distribuția combustibililor groși prin conducte;
 • Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;
 • Activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
 • Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;
 • Fabricarea armamentului şi muniţiei.

Pentru a vizualiza lista genurilor de activitate economică care pot fi desfășurate de întreprinderile sociale, puteți accesa prevederile Anexei nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 1165/2018.

 

Cum luăm decizia de a lansa o afacere socială?

Pentru a lansa o afacere socială, este important să parcurgi următorii pași:

 1. Identifică care e scopul social pe care intenționezi să-l promovezi prin activitatea antreprenorială (vezi lista de mai sus);
 2. Analizează și selectează genurile de activitate economică care s-ar potrivi scopului social al afacerii (consultă CAEM-2);
 3. Apreciază cine eventual ar fi partenerii de afacere și dacă ei împărtășesc aceleași valori și scopuri. Acest exercițiu este unul esențial. Spre exemplu, pentru a fonda o societate cu răspundere limitată poate fi și un singur fondator, iar pentru a înregistra o cooperativă de producție vor fi nevoie de cel puțin 5 persoane fizice;
 4. Evaluează costurile inițiale care vor fi necesare la etapa de: înregistrare a întreprinderii, elaborarea unui logo (nu este obligatoriu), taxele pentru obținerea extrasului, modificarea ulterioară a actelor constitutive și taxele pentru înregistrarea acestora, etc.

 

Cum alegem numele întreprinderii, logo?

Orice afacere are nevoie de o carte de vizită. Aceasta va conține o denumire a companiei și eventual un logo de reprezentare vizuală ce se va asocia cu afacerea Dvs. Toate aceste elemente vin ca o serie de asocieri ce se vor crea în mintea consumatorilor produselor și serviciilor voastre, sau a partenerilor de afaceri și va crea imaginea companiei în sine. 

Așa cum o companie nu poate exista fără denumire, până la momentul înregistrării va trebui să o identificați, ulterior să-i verificați disponibilitatea acesteia la organul de înregistrare. În cazul în care este disponibilă, aceasta se va regăsi în toate actele emise în și din numele companiei Dvs.

Denumirea companiei trebuie să întrunească inclusiv cerințele prevăzute de lege:

 • Să fie distinctă de denumirile altor companii sau mărci înregistrate;
 • Să fie disponibilă (să nu fie identică sau asemănătoare cu a unei alte companii sau să fie rezervată de altcineva la organul de înregistrare);
 • Să fie formulată lingvistic corect.

Pentru mai multe detalii accesați Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Logo-ul este un element grafic folosit pentru identificarea unei companii, a unui produs, a unei organizații, etc. Acesta poate fi compus din una sau mai multe litere, o imagine sau o combinație a acestor elemente. Este o identitate vizuală ce se va asocia cu afacerea Dvs. Nu este un element obligatoriu, dar merită a fi luat în considerație pentru a vă asigura o vizibilitate mai sporită pe piață.

 

Ce formă de organizare juridică este potrivită pentru o afacere socială?

O afacere socială poate fi inițiată de un antreprenor care are deja o afacere clasică, o organizație necomercială care deja este fondatoarea unei persoane juridice cu scop lucrativ (de ex. SRL) sau de orice persoană care nu a mai practicat activitate antreprenorială până acum, dar vrea să facă diferența în comunitatea în care locuiește și să contribuie activ la soluționarea problemelor social-economice.

Imediat ce ați identificat genurile de activitate economică în care doriți să vă desfășurați activitatea de antreprenoriat social, urmează să decideți forma juridică de organizare a viitoarei companii.

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 223 din 02.11.2017), antreprenoriatul social poate fi desfășurat doar după obținerea statutului de: întreprindere socială (ÎS) sau întreprindere socială de inserție (ÎSI).

Pot obține acest statut doar:

 • Societățile cu Răspundere Limitată (S.R.L.)

Societatea cu răspundere limitată este societatea comercială al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului  de constituire și al cărei obligații sunt garantate de patrimoniul societății. Pentru a vă iniția mai mult despre particularitățile societăților cu răspundere limitată, accesați Legea privind societățile cu răspundere limitată.

 • Cooperativele de Producție (C.P.)

Cooperativele de producție este o întreprindere înființată de către 5 sau mai multe persoane fizice în scopul desfășurării în comun a activității de producție și a altei activități economice, bazate preponderent pe muncă personală a membrilor ei și pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia. Pentru a vă iniția mai mult despre particularitățile cooperativelor de producție, puteți accesa Legea privind cooperativele de producție.

Prin urmare, aceste două forme de organizare juridică vor fi cele necesare pentru a iniția afacerea socială. Care din ele anume, urmează să decideți în funcție de tipul activității ce urmează să-l desfășurați și a particularităților administrării acestor companii (S.R.L. și C.P).

 

Unde ne înregistrăm și cât costă?

Societățile cu răspundere limitată, cât și cooperativele de producție se înregistrează la Agenția Servicii Publice.

Pentru înregistrare va trebui să pregătiți din timp următoarele acte:

 1. Buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanților acestora, împuterniciți prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
 2. Cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 3. Hotărârea de constituire și actele de constituire a persoanei juridice în 2 exemplare;
 4. Documentul ce confirmă achitarea taxei de stat.

Modele de documente în format PDF și MS Word (cerere, proces-verbal, statut, etc.) pot fi descărcate din meniul Formulare tip de pe pagina web a Agenției Servicii Publice.

Registratorul va verifica informații cu privire la denumirea persoanei juridice, fondatori, administratori, procura persoanei împuternicite după caz, genul activităților economice conform CAEM, sediul.

Toate tarifele privind înregistrarea companiei pot fi verificate pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice.

Înregistrarea de stat a persoanei juridice – 1 149 MDL

Tarife suplimentare: autentificarea actului de constituire sau a actului adițional - 197 MDL, certificarea specimenului semnăturii în actul persoanei juridice – 63 MDL, plata pentru elaborarea, redactarea și aprobarea denumirii - 100 MDL; extrasul din Registrul de stat (la solicitare) - 440 MDL. Cu aproximație suma totală pentru înregistrare poate ajunge la 2000 MDL.

Notă: Întreprinderea debutantă, care reprezintă o întreprindere micro, nou-înregistrată în modul stabilit, condusă de întreprinzători tineri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică beneficiază de înlesniri (sunt scutiți de la plata taxei de înregistrare) la momentul înregistrării afacerii, în conformitate cu art. 15 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

 

Unde ne adresăm pentru a obține statutul de întreprindere socială sau de inserție?

Atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție se face de către Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social. Comisia este un organ colegial, constituit din 11 membri. Aceasta își desfășoară activitatea pe lângă Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

Date de contact: Casa Guvernului, Piața Marii Adunării Naționale nr. 1, MD-2012, Chișinău, Tel: (+373 22) 250-553, E-mail: secretariat.comisia.as@mded.gov.md

 

Ce acte trebuie să colectăm pentru dosar?

Pentru a obține statutul de întreprindere socială/inserție, solicitanții depun un dosar la Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social. Dosarul va conține următoarele acte:

 1. Cerere model de atribuire sau prelungire statut;
 2. Procesul verbal al Adunării Generale a membrilor sau fondatorilor prin care s-au aprobat modificările/sau completările în actul de constituire;
 3. Actul de constituire a entității juridice (Exemplu Statut ÎSI);
 4. Copia buletinului de identitate al administratorului sau a persoanei delegate;
 5. Declarația pe propria răspundere precum că solicitantul întrunește condițiile prevăzute la art. 363 pct.1 (Formular Declarație ÎS), după caz punctul 2 (Formular Declarație ÎSI), a Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1165/2018);
 6. Certificat privind lipsa restanțelor față de bugetul public național.

Dosarul se depune electronic la adresa de email Secretariatului Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social: secretariat.comisia.as@mded.gov.md

Notă: Atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție este GRATUITĂ!

Entitățile juridice (S.R.L. și C.P.), care dețin statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, vor elabora rapoarte de activitate. Raportul de activitate (pe suport de hîrtie sau suport electronic) se transmite anual Comisiei de către întreprinderile sociale (formular raport ÎS) şi întreprinderile sociale de inserţie (formular raport ÎSI) pînă la data de 30 aprilie a fiecărui an.

 

Cum formalizăm statutul de întreprindere socială?

Statutul de întreprindere socială/întreprindere socială de inserție se atribuie pentru un termen de 3 ani.

Acest statut se obține DOAR din momentul în care sintagma “întreprindere socială” sau “întreprindere socială de inserție” se include în actele de constituire a întreprinderii și în Registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică respectivă.

Pentru a include aceste sintagme și pentru a modifica actele de constituire în conformitate cu condițiile pentru o întreprindere socială/de inserție, după obținerea deciziei Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social solicitantul va opera aceste modificări prin înregistrarea lor la Agenția pentru Servicii Publice.

Actele necesare pentru înregistrarea modificărilor:

 1. Buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanților acestora, împuterniciți prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
 2. Cererea pentru înregistrarea modificărilor conform modelului;
 3. Hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire și a datelor înscrise în Registrul de stat;
 4. Documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor;
 5. Copia paginii din Monitorul Oficial cu anunțul privind schimbarea denumirii persoanei juridice;
 6. Deczia Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social privind atribuirea statutului de ÎS sau ÎSI.

Taxa pentru înregistrarea modificărilor este aceeași ca și pentru o nouă înregistrare – 1 149 MDL

Notă: Agenția Servicii Publice oferă contra cost servicii de asistență.

Notă: Înscrierea sintagmei „Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de inserţie” în actele de constituire ale întreprinderii reprezintă modificarea denumirii persoanei juridice. În acest caz, este necesarea publicarea în Monitorul Oficial a anunțului privind schimbarea denumirii persoanei juridice. Costul serviciilor este de 186 lei per anunț. 

Notă: În cazul schimbării denumirii persoanei juridice, entitatea va schimba și ștampila.

 

Care sunt condiţiile pentru atribuirea statutului de întreprindere socială şi a statutului de întreprindere socială de inserţie?

1. Pot obţine statut de întreprindere socială societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) desfăşoară activităţi în cel puţin unul dintre domeniile prevăzute mai sus;

b) asigură asociaţilor drept de vot egal, indiferent de participaţiunea la capitalul social;

c) reinvestesc cel puţin 90% din profit în realizarea obiectivelor din domeniile prevăzute mai sus şi stipulate expres în actul de constituire;

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurînd niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 5;

e) nu au datorii la bugetul public naţional;

f) stipulează expres în actul de constituire domeniile în care desfăşoară activitatea, condiţiile menţionate la literele b) şi c) din prezentul punct, precum şi faptul că:

– nu distribuie proprietatea, dobîndită din momentul obţinerii statutului de întreprindere socială din activităţi de antreprenoriat social, şi mai mult de 10% din profit între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare;

– în caz de lichidare, transmite activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor săi către una sau mai multe întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserţie sau organizaţii necomerciale care au obţinut statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie.

2. Pot obţine statut de întreprindere socială de inserție societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie, care, suplimentar la condiţiile menţionate la punctul 1, cu excepţia literei a), îndeplinesc cumulativ și următoarele condiţii:

a) au, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparținînd categoriilor defavorizate ale populaţiei, astfel încît timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;

b) stipulează expres în actul de constituire, ca obiectiv, crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.

 

Pagină actualizată: 12.10.2023Prima pagină  »  Resurse  »  Obținerea statutului ÎS/ÎSI

         


© 2024 Inițiativa pentru antrepenoriat social în Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS